Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PrachtigKado.be, een onderdeel van IDGift B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van prachtigkado.nl (onderdeel van IDGift B.V., bezoekadres Laan van de Leeuw 14, 7324 BD te Apeldoorn, KVK 57843333) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van PrachtigKado.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PrachtigKado.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door PrachtigKado.be. PrachtigKado.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PrachtigKado.be dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en of aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van PrachtigKado.nl zijn vrijblijvend en PrachtigKado.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.
3.4 De B.T.W. (Bruto Toegevoegde Waarde) wordt berekend op de producten, hiervoor hanteren wij het Nederlandse B.T.W. tarief. Voor meer informatie: 
http://www.mkbservicedesk.nl/2212/ik-met-mijn-webwinkel-producten.htm

4. Levering
4.1 De door PrachtigKado.be opgegeven levertijd van 1 werkdag wordt in vrijwel alle gevallen gehaald.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spellingsfouten worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico.
4.4 Bestellingen na 16.30 uur worden de volgende werkdag behandeld.
4.5 Artikelen die geborduurd worden binnen drie werkdagen geleverd.
4.6 Bij grotere aantallen kan de levertijd uitlopen tot vijf werkdagen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PrachtigKado.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van PrachtigKado.nl de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal PrachtigKado.be vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt PrachtigKado.be alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u PrachtigKado.be daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PrachtigKado.be de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van PrachtigKado.be in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van PrachtigKado.be.
7.4 Geen van alle producten is geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Prachtigkado.be (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Prachtigkado.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Prachtigkado.be.
8.2 De administratie van Prachtigkado.be geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prachtigkado.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Prachtigkado.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prachtigkado.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaand wij ook de verlate levering en vertraging bij PostNL of DPD. Wanneer een product te laat bij u aankomt, kunnen wij daar niets aan doen. Wij kunnen u enkel helpen met een klacht indienen bij de post.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Prachtigkado.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prachtigkado.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Prachtigkado.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Producten, zoals tegeltjes of mokken, kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
10.4 De mokken of glazen dienen altijd van te voren worden (af)gewassen.
10.5 Wat betreft betalingen, indien u niet tijdig betaald wordt uw vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
10.6 Borduurwerk wordt standaard tot 8 cm geborduurd, wanneer u de opdruk groter geborduurd wilt hebben gaat dit schriftelijk en alleen in overleg met bijbetaling aan IDGift B.V. en haar personeel.
10.7 Geborduurde artikelen worden doorgaans binnen drie werkdagen geleverd, dit kan uitlopen tot vijf werkdagen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland..

12. Ruilen en retourneren
12.1 Retourneren of ruilen is helaas niet mogelijk, dit betreft handwerk en wij kunnen geen producten meer aannemen.
12.2 Wanneer een product kapot bij u aankomt, zullen wij dit opnieuw maken en op onze kosten aan u opnieuw toezenden.
12.3 Retourzendingen zijn voor uw eigen risico en de bijkomende kosten van het retourzenden (porto) zijn voor uw eigen rekening.